CLOUD AUSTRALIA #1A
120,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 1 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #2A
149,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 1 Core
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #3A
179,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 2 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Dùng thử ngay

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #4A
259,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 2 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #5A
289,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 4 GB
 • Disk: 30 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #6A
459,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 4 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 60 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #7A
549,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 8 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #8A
739,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 8 Cores
 • RAM: 16 GB
 • Disk: 90 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay

CLOUD AUSTRALIA #9A
1,999,000 vnđ /1 Tháng
Save Up to 30%
Annual Billing
 • CPU: 12 Cores
 • RAM: 32 GB
 • Disk: 240 GB SSD
 • IPv4: 1 IP Private Australia
 • Bandwidth: Unlimited
 • Ethernet Port: 1 Gbps
 • IPV6: Không tạo được IPv6
 • GPU: Không có GPU
 • Nhà cung cấp: OVH Australia PTY LTD

Mua VPS ngay